کانون ارزیابی شایستگی مدیران

چقدر موفق شدی؟

مرکز سازمانهای امروزی از این نظر که بصورت سازمانهای دانشی درآمده‌اند و در آنها منابع انسانی جایگاه رفیع و ویژه‏ای یافته‌اند با سازمانهای ادوار گذشته متفاوتند.

تصویر تزئینی مدیر مرد

مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری

چشم بسته موفق شو !!!

مشاوره مدیریت “Management consulting” ترکیبی از دو کلمه است که عبارتی را شکل می دهند که بدون قرار گرفتن در یک جمله غیرقابل دسته بندی است.

تصویر تزئینی مرد

مشاوره کسب و کار

با بزرگان هم کلام شو

تیم مشاوره ای ما برای اجرایی شدن و بهبود روند پیشرفت از شروع پیشنهاد شغل تا پایان و موفقیت شغلی در کنار شماست

تصویر تزئینی مشاوره همراه با لپ تاب