آزمون آشنایی مسئولان دفتر با امور مالی

#1. معادله دارایی در حسابداری کدام گزینه می باشد؟

#2. کدام گزینه صحیح است؟

#3. حساب های پرداختنی از اجزای کدام گزینه است؟

#4. …………………………………….. مؤسساتی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان های دولتی با شهرداریها هستند.

#5. کدام گزینه مربوط به طبقه بندی واحد های اقتصادی از نظر نوع فعالیت نیست؟

#6. کدام گزینه مشمول بیمه در لیست حقوق و دستمزد می باشد؟

#7. طبق قانون کار ساعت کاری کارگر نباید از …………….. ساعت در یک شبانه روز بیشتر باشد و در هفته نیز نباید از مرز …………. ساعت بگذرد

#8. در کدام ماده قانون کار به موضوع ساعتات کاری ماه رمضان پرداخته شده است؟

#9. صورت های مالی اساسی شامل کدام گزینه است؟

#10. ………………………….. صورت حسابی است که وضعیت مالی واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد .

#11. در کدام گزینه ابتدا دارایی ها نوشته می شود و سپس بدهی ها؟

#12. صورت سود و زیان باید حداقل حاوی کدام اقلام اصلی زیر باشد؟ .

پایان آزمون

نتیجه

تبریک! شما آزمون را با موفقیت به پایان رساندید

متاسفم! شما آزمون را با موفقیت به پایان نرساندید