حداقل امتیاز قبولی در آزمون 70 درصد می باشد
تعداد سوالات آزمون 20 سوال می باشد

#1. کدام گزینه در مورد مدیریت دانش صحیح می باشد:

#2. کدام جمله در مورد ویژگی های دانش و اطلاعات صحیح می باشد؟

#3. کدام گزینه راجع به دانش صحیح می باشد؟

#4. از نظر نوناکا دانش به چند گروه تقسیم می شود؟

#5. اصل یکم از اصول دانش کدام است؟

#6. دانش یک فرایند اجتماعی است مربوط به کدام اصل از اصول دانش است؟

#7. کدام گزینه از اصول مدیریت دانش نیست؟

#8. عناصر اساسی مدیریت دانش کدام است؟

#9. سیاست های امنیتی شامل چند بعد اصلی میباشد؟

#10. کدام گزینه راجع به دانش صحیح می باشد؟

#11. در حقیقت افراد چگونه از اطلاعات و دانش در موات خود بهره گیری می نمایند.

#12. راهبرد انتقال دانش …………………………

#13. کارکردهای مدیریت دانش کدام است؟

#14. …………………………از کاردکردهای عمده مدیریت دانش است.

#15. در کدام نوع از مدل های دانش ، تمرکز بر روی ارتباطات، کسب، تسهیم و انتقال به طریق تبادل اطلاعات افقی است

#16. کدام گزینه مربوط به مدل های فرایندی مدیریت دانش نمی باشد؟

#17. کدام گزینه در رابطه با مراحل فرایند مدیریت دانش مدل بک من صحیح نمی باشد؟

#18. هفت عامل یافتن، بکارگیری، یادگیری، تهی، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف مربوط به اجزای فرایند کدام مدل فرایندی می باشد؟

#19. کدام گزینه در رابطه با مدل های ساختار اجتماعی صحیح نمی باشد؟

#20. یک اصل ضروری برای موفقیت مدیریت دانش ایجاد…………………….. به مدیریت دانش توسط مدیران سطح بالا و ارشد سازمان است.

پایان آزمون

نتیجه

تبریک! شما آزمون را با موفقیت به پایان رساندید

متاسفیم! شما آزمون را با موفقیت به پایان نرساندید