مدرسه عالی مدیریت در سال 1377 به شماره 4635 در دفتر ثبت شركتها و مؤسسات تجاری به ثبت رسيد. اين شركت با موضوع ، ارائه خدمات آموزش و مشاوره مدیریت در كليه فعاليتهای توليدی – خدماتی و بازرگانی شروع به فعاليت نمود. در این راستا و با توجه به اینکه ، عليرغم رشد كمی مؤسسات آموزشی ، از نظر كيفی به نيازهای اساسی دانش پژوهان توجه شايانی نشده است و بيشتر اين مؤسسات برگزاركننده دوره های مقدماتی ، بدون رعايت حداقل استانداردهای آموزشی بوده اند . همچنين در بخش آموزش درصنايع ، عدم تطابق محتوای درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور با نيازها و شرايط حاكم بر صنعت ، انگيزه تأسيس چنين مركزی را بوجود آورد . هم اكنون شركت پرداگستر در سه حوزه مشاوره مديريت ، آموزش و پژوهش آماده همكاری و مشاركت با كليه افراد حقيقی و حقوقی می باشد.


تماس با ما