آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح اصول و روشهای تجزیه و تحلیل شغل تشریح طرح های طبقه بندی مشاغل هنرمندان، معلمان و پزشکان…

0
تماس بگیرید

آماده سازی کتب و نشریات

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: بررسی، ثبت و نگهداری کتابها و نشریات محتوای دوره: بررسی کتب از نظر فیزیکی شامل: کامل بودن صفحات،…

0
تماس بگیرید

آمار کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با آمار و مفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری محتوای دوره: معرفی علم…

0
تماس بگیرید

آیین نگارش مکاتبات اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح، اهمیت و نقش مکاتبات اداری در سازمان و تهیه انواع و ارکان نامه های اداری محتوای دوره:…

0
تماس بگیرید

اداره امور دفتری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با عملیات مختلف، دریافت، ثبت و توزیع نامه ها و اداره امور دفتری محتوای دوره: تعاریف امور…

0
تماس بگیرید

ارتباطات مردمی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح کارکرد و اهداف ارتباطات مردمی، نحوه ارتباط باتشکهای مردمی و اصناف و چگونگی پاسخگویی به آنها محتوای…

0
تماس بگیرید

اصول حسابداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداری، کاربرد و چگونگی ثبت فعالیتهای مالی و چگونگی تهیه صورتهای…

0
تماس بگیرید

اصول گزارش نویسی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعاریف انواع و شکلهای مختلف گزارش ارکان و مراحل تهیه یک گزارش محتوای دوره: تعاریف و اصطلاحات گزارش…

0
تماس بگیرید

اصول و مبانی ارتباط جمعی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح انواع ارتباط و مدلهای ارتباطی و تشریح و تبیین نقش، وظایف و ویژگی های وسایل ارتباط جمعی…

0
تماس بگیرید

اصول و مبانی اطلاع رسانی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تهیه، ذخیره، ارزیابی و ارائه اطلاعات محتوای دوره: تعریف اطلاع رسانی تهیه، تولید، ذخیره، ارزیابی و اشاعه اطلاعات…

0
تماس بگیرید

اصول و مبانی مدیریت کتابخانه

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با اصول و وظایف مدیریت و مهارتهای مورد نیاز مدیریت کتابخانه_برنامه ریزی نظارت و کنترل مربوط به…

0
تماس بگیرید

تهیه و تنظیم گزارشات آماری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح ارزشهای بنیادی مدیریت کیفیت و کنترل و مدل های مدیریت تبیین نحوه مدیریت کیفیت در سازمانهای آماری…

0
تماس بگیرید

چگونگی تدوین طرحهای پژوهش

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توانایی تهیه و تدوین طرحهای پژوهشی با استفاده از روشهای علمی محتوای دوره: مسئله موضوع تحقیق تاریخچه مختصری…

0
تماس بگیرید

حسابداری دولتی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با مباحث نظری و عملی حسابرسی دولتی براساس قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور محتوای دوره:…

0
تماس بگیرید

حسابداری دولتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توانایی بکارگیری عملیات حسابداری حسابهای مستقل محتوای دوره: حساب مستقل وجوه سپرده حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی های…

0
تماس بگیرید

حسابداری دولتی اعتبارات هزینه

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توانایی بکارگیری کلیه عملیات حسابداری مستقل عمومی و حسابهای مستقل درآمد اختصاصی محتوای دوره: کلیات موازین و استانداردهای…

0
تماس بگیرید