آشنایی با قوانین و مقرات عمومی و اختصاصی دستگاه

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با قوانین و مقررات استخدام کشوری در رابطه با حقوق و تکالیف کارکنان، ورود به خدمت، آموزش،…

0
تماس بگیرید

آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: آشنایی با کلیات تحول در نظام اداری آشنایی با ویژگی های مدیریت سنتی و مدیریت نوین آشنایی با…

0
تماس بگیرید

خلاقیت و حل مسئله

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح تعاریف، مفاهیم و مبانی خلاقیت در سازمانها تشریح تکنیکها، روشها و ابزارهای افزایش خلاقیت در سازمانها بکارگیری…

0
تماس بگیرید

مبانی نظری اندیشه های امام خمینی(ره)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف اندیشه های سیاسی امام و متمایز ساختن آن از سایر وجود اندیشه های امام تشریح سیر تحول…

0
تماس بگیرید

مدیریت رفتار سازمانی در سازمانهای عمومی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح تعاریف، مفاهیم و اهداف رفتار سازمانی تشریح مبانی رفتار فردی و گروهی در سازمان بکارگیری مفاهیم، نظریه…

0
تماس بگیرید