آشنایی با فنون و روش کار با مدیریت مافوق

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح سطوح مدیریت تشریح وظایف و نقشهای مدیریت توصیح روشهای ایجاد انگیزه در مدیران مافوق تشریح روشهای تعامل…

0
تماس بگیرید

اندیشه های نو در مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح سیر تحول مکاتب و اندیشه های مدیریت تشریح کارکردها و ویژگیهای اندیشه های نوین مدیریت محتوای دوره:…

0
تماس بگیرید

برنامه ریزی در دستگاه های دولتی(تمرکز بر فرآیندها)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح مولفه ها و تکنیکهای برنامه ریزی در دستگاه های دولتی توصیف فرآیند برنامه ریزی در سازمان های…

0
تماس بگیرید

راهبردهای آموزش و توان افزایی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توصیف منابع، ماهیت آموزش و توانمندسازی کارکنان تحلیل نقش توانمند سازی و آموزش کارکنان در افزایش بهره وری…

0
تماس بگیرید

رهبری تحول در سازمانها

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف و تغییر و برشمردن انواع آن برشمردن عوامل موثر بر تغییر و تشریح آن توضیح دلایل مقاومت…

0
تماس بگیرید

رویکردهای نوین مدیریت دولتی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح مولفه های مدیریت دولتی نوین توضیح تفاوت الگوهای سیستمی با رویکردهای نوین محتوای دوره: فلسفه پیدایش رویکردهای…

0
تماس بگیرید

سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح نقش و جایگاه MIS در تصمیم گیری تشریح جایگاه MIS در مجموعه سیستمهای اطلاعاتی توصیف ارتباط سیستمهای…

0
تماس بگیرید

شفافیت و سلامت اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح تعاریف و طبقه بندی های سلامت اداری توصیف روشهای ارتقا سلامت اداری پیشنهاد راهکارهای ارتقا شفافیت اداری…

0
تماس بگیرید

طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح ساختارهای سازمانی از ابعاد مختلف شناساییی و تحلیل ساختارهای سازمانی گوناگون طراحی ساختاری مناسب در محیطی مجازی…

0
تماس بگیرید

ظرفیت سازی برای کوچک سازی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: ترشریح سیر تحولات، وظایف و نقش دولت برشمردن راهبردهای کوچک سازی و توصیف آن محتوای دوره: سیر تحولات،…

0
تماس بگیرید

فرآیند و فنون تصمیم گیری(سازمانی)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح مفاهیم و والگوهای تصمیم گیری شناسایی و تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری در سازمان تحلیل عوامل و مولفه…

0
تماس بگیرید

مدیریت ارتباطات سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح تعاریف و مولفه های ارتباطات سازمانی توصیف الگوهای ارتباطی موثر در محیط های گوناگون سازمان اجرا و…

0
تماس بگیرید

مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکرد های نوین آن

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تحلیل برنامه ریزی تفضیلی بودجه تشریح اصول بودجه ریزی در بخش عمومی توصیف رویکردهای نونی بودجه بندی تشریح…

0
تماس بگیرید

مدیریت خصوصی سازی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح علل، اهداف و رویکردهای خصوصی سازی و واگذاری توصیف تفاوت وظایف حاکمیتی و تصدی گری ارائه شرحی…

0
تماس بگیرید

مدیریت عملکرد

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف مدیریت عملکرد تشریح فلسفه مدیریت عملکرد تشریح فرآیند مدیریت عملکرد توضیح اهداف سیستم مدیریت عملکرد و برگ…

0
تماس بگیرید

مدیریت منابع

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح اجزا منابع سازمانی تشریح نقش مدیریت منابع سازمانی در بهره وری سازمانی توصیف فرآیندهای اصلاح و بهبود…

0
تماس بگیرید