آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح سطوح، وظایف ونقشهای مدیران تشریح روشهای ایجاد انگیزه، و بیان تعامل و تبادل اطلاعات با مدیران مافوق…

0
تماس بگیرید

انگیزش در کار

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تبیین تئوریها و سبکهای مختلف رهبری در سازمان و تشریح کارکردها و ویژگیهای هریک توضیح مفاهیم، مبانی و…

0
تماس بگیرید

برنامه ریزی در دستگاه های دولتی(تمرکز بر وظایف و فعالیتها)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف برنامه ریزی و تبیین جایگاه، اصول، مراحل و تکنیکهای برنامه ریزی تدوین یک نمونه استراتژی وظیفه ای…

0
تماس بگیرید

تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها(بهکرد روشها)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح جایگاه فنون بهبود سیستمها و روشها در سازمان تبیین مراحل مختلف تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها…

0
تماس بگیرید

تیم سازی و شیوه های کارگروهی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: بیان مفاهیم و مبانی گروه و تیم و تشریح تفاوت و رابطه آن دو بیان انواع تیم و…

0
تماس بگیرید

روابط کار

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف مفاهیم، واژگانو اصطلاحات مربوط به روابط کار تشریح ویژگی ها و کارکرد مدیریت خدمات کشوری محتوای دوره:…

0
تماس بگیرید

سازماندهی(چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: یان تعاریف، مفاهیم و فرآیند های سازمانی تشریح ساختار و الگوهای سازماندهی توضیح روشهای برقراری ارتباطات سازمانی و…

0
تماس بگیرید

فرآیند و فنون تصمیم گیری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: برشمردن تعاریف، اصول و مبانی تصمیم گیری تحلیل نظریه ها و فرآیندهای تصمیم گیر توضیح کارکرد سیستمهای اطلاعاتی…

0
تماس بگیرید

فنون اداره جلسات

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح کارکرد اداره جلسات برشمردن ویژگی های یک مجری خوب مشارکت فعال در یک جلسه حل مسئله آموزش…

0
تماس بگیرید

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف اصطلاحات، واژگان کنترل و نظارت، بیان سبک ها و روشهای آنها تشریح ضرورت و اهمیت سنجش و…

0
تماس بگیرید

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: بیین اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات تشریح روشهای پردازش داده ها تنظیم، دسته بندی و گزارش…

0
تماس بگیرید

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مربوط به تعارض، و بیان ماهیت و جایگاه آن در سازمان توضیح انواع…

0
تماس بگیرید

مدیریت موثر وقت

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مربوط به مدیریت زمان برنامه ریزی برای استفاده بهینه از وقت ایجاد تغییرات…

0
تماس بگیرید

مهارتهای ارتباطی مدیران

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: برشمردن اصول، مفاهیم و تئوریهای مختلف ارتباطات و توضیح ویژگیهای هریک تشریح مدلها، الگوها و فرآیندهای ارتباطی تشریح…

0
تماس بگیرید