ابعاد حقوقی فساد

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشخیص ابعاد حقوقی مرتبط با فساد در حوزه کاری محتوای دوره: مباحث حقوقی فساد ساختار رسیدگی به تخلفات…

0
تماس بگیرید

اخلاق مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: برشمردن ویژگیهای اخلاقی مدیریت محتوای دوره: اخلاق در آموزه ها و ارزشهای دینی-فرهنگی مسائل اخلاقی در مدیریت فلسفه…

0
تماس بگیرید

ارزیابی فساد(سنجش/شناخت و…)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توانایی به کارگیری روشهای سنجش و ارزیابی فساد محتوای دوره: معیارهای اندازه گیری فساد اداری شاخص های فساد…

0
تماس بگیرید

برنامه ریزی ارتقا سلامت اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: ارائه برنامه ارتقا سلامت اداری در واحد/سازمان با اتکا به تجارب سایر کشورها محتوای دوره: تجارب سایر کشور…

0
تماس بگیرید

حکمرانی خوب

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح مختصات حکمرانی خوب محتوای دوره: مروری بر تئوریهای دولت، نقش و وظایف اصلی دولت ویژگیهای حاکمیت خوب…

0
تماس بگیرید

روانشانسی فساد اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: درک ابعاد روانشناختی فساد و برشمردن ویژگیهای آن محتوای دوره: مبانی و مفاهیم زمینه و انگیزه های فردی…

0
تماس بگیرید

عوامل و پیامدهای فساد اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تبیین عوامل و پیامدهای فساد اداری محتوای دوره: تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اداری در…

0
تماس بگیرید

مبانی سلامت اداری، فساد اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تشریح مبانی سلامت اداری، فساد اداری محتوای دوره: تعاریف، طبقه بندی و رویکردهای نظری فساد اداری فلسفه، ضرورت…

0
تماس بگیرید

مطالعه تطبیقی فساد اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح وضعیت فساداداری در جهان با استفده از مطالعات تطبیقی محتوای دوره: وضعیت جهانی فساد با تمرکز بر…

0
تماس بگیرید